ISSN 1233-2224

Biuletyn Historii Wychowania jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu, będącym oficjalnym organem THE. Redakcja czasopisma związana jest z Zakładem Historii Wychowania UAM, zaś aktualnym współwydawcą czasopisma jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (przejdź do strony wydawnictwa).


Przyjmujemy teksty (wraz z abstraktami i bibliografią) oraz recenzje, sprawozdania itp. do numeru 37. za rok 2017. Prosimy je nadsyłać do 15 września 2017 r.
do sekretarza Biuletynu, dra Krzysztofa Ratajczaka na adres:

Redakcja prosi o dostosowanie abstraktu do zamieszczonego wzoru (pobierz).


Rada Redakcyjna Biuletynu:
Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN),
Vlasta Cabanova (Žilinská Univerzita v Žiline),
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański),
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Andrzej Meissner (Uniwersytet Rzeszowski),
Lech Mokrzecki (Uniwersytet Gdański),
Winfried Schich (Freien Universität Berlin),
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),
Jaroslav Vaculik (Masaryk University Brno),
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach),
Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redakcja
Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)
Dorota Zołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego)
Krzysztof Ratajczak (sekretarz)


Redakcja Biuletynu dysponuje numerami archiwalnymi.


Informacje o zasadach recenzowania tekstów


Formularz zgody na publikację elektroniczną


Lista recenzentów tomu 34 (2016)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maciej Franz (UAM Poznań)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Piotr Gołdyn (UAM Poznań)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Janusz Karwat (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)

SPISY TREŚCI I ABSTRAKTY
poprzednich numerów